شرح وظايف امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي

الف- برنامه‌ريزي:
1- راهبري، تهيه و تنظيم خط‌مشي‌ها، سياست‌هاي كلان، اهداف كمي و كيفي و شاخص‌هاي ارزيابي بخش و زيربخش.
2- تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله بخش و زيربخش‌ها و موضوعات برگزيده مرتبط با بخش با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي.
3- بررسي و برنامه‌هاي سالانه پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي و تطبيق آن با هدف برنامه‌هاي توسعه.
4- انجام هماهنگي‌هاي بين بخشي ملي، استاني و منطقه‌اي و تلفيق برنامه‌هاي توسعه در بخش.
5- انجام بررسي‌ها و راهبري مطالعات ادواري پشتيبان براي فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، وضعيت بخش و موضوعات مهم مرتبط با آن براي بهره‌برداري در تدوين برنامه‌هاي توسعه و با ارائه به مراجع عالي تصميم‌گيري و سياست‌هاي بخشي كوتاه و بلند مدت.
6- تهيه گزارش‌هاي تحليلي- توجيهي برنامه و بودجه سالانه بخش و دستگاه‌هاي ذيربط ضمن تهيه لايحه برنامه و بودجه سالانه.
7- گردآوري، تنظيم و پردازش اطلاعات روزآمد براي فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي.
8- مشاركت در تدوين و هماهنگي برنامه‌هاي راهبردي و كوتاه مدت شركت‌هاي دولتي ذيربط با برنامه‌هاي توسعه.
9- انجام پژوهش‌هاي كاربردي در راستاي تدوين برنامه‌هاي توسعه.
10- بررسي و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به احكام و قوانين برنامه توسعه.
11- بررسي و پيشنهاد اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش در تدوين بودجه ساليانه و برنامه‌هاي توسعه و ميان مدت.
12- بررسي و ارائه راهكارهاي ارتقاء بهره‌وري عوامل در بخش و بهبود رقابت‌پذيري در بخش مربوط.
13- بررسي روش‌هاي تامين و تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي.
14- بررسي و ارائه پيشنهاد به منظور بهبود محيط كسب و كار در بخش مربوطه.
15- آسيب‌شناسي، رصد، پايش و تحليل روند توسعه امور به منظور تحول بنيادين در راهبري توسعه كشور.

ب- بودجه‌ريزي:
16- مشاركت در تهيه و تنظيم بخشنامه بودجه.
17- پيشنهاد راهكارها و سياست‌هاي بخش به معاونت هماهنگي برنامه و بودجه براي درج در بخشنامه بودجه.
18- بررسي و پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع بودجه دستگاه‌هاي اجرايي مربوط.
19- بررسي و تاييد بودجه پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي (هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي) در تطبيق با برنامه سالانه.
20- ارزيابي عملكرد بودجه (منابع، اعتبارات و احكام) سال گذشته و برآورد عملكرد سالجاري و آتي بخش در چارچوب گزارش اقتصادي سالانه.
21- مشاركت در تهيه و تدوين سياست‌ها و ضوابط تخصيص اعتبارات و اقدام به تخصيص سهميه‌هاي اعلامي به مصارف هزينه‌اي، سرمايه‌اي، مالي در چارچوب سياست‌ها و ضوابط مذكور.
22- مشاركت در ابلاغ بودجه دستگاه‌ها و رديف‌هاي مربوط در قانون بودجه كل كشور.
23- مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي دستگاه‌هاي مرتبط مطابق با مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط از طريق امور تلفيق بودجه.
24- تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و احكام بودجه سالانه در بخش‌هاي مربوط و مشاركت در تهيه ساير دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اجراي بودجه.
25- همكاري با معاونت مربوطه در تعيين شاخص‌ها و توزيع منابع مالي بين استان‌ها.
26- اصلاح بودجه شركت‌هاي دولتي براساس مصوبات مجامع عمومي و مطابق قوانين،‌مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي ذيربط.
27- شركت در مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي، هيات‌هاي امناء موسسات وابسته و شوراهاي عالي و ايفاي نقش فعال در تدوين برنامه‌هاي مربوط.
28- بررسي و اظهارنظر كارشناسي در مورد مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي،‌فرهنگي و زيست‌محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش.
29- بررسي و ارائه الگو يا راهكارهاي تامين مالي بخش و توسعه مشاركت‌هاي مردمي.
30- بررسي و ارائه پيشنهاد براي الگوهاي بودجه‌ريزي در بخش به ويژه بودجه‌ريزي مبتني‌بر عملكرد.

ج- نظارت:
31- نظارت مستمر عملياتي و برنامه‌اي بر طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به بخش و دستگاه‌هاي مرتبط به منظور مطابقت نتايج حاصله با برنامه‌هاي مصوب و ضوابط نظام فني و اجرايي. 
32- نظارت بر تحقق برنامه‌ها و فعاليت‌ها در بودجه هزينه‌اي دستگاه‌هاي ذيربط و ارائه بازخوردهاي لازم براي اصلاح مستمر فرآيند بودجه‌ريزي.
33- رصد شاخص‌ها و اهداف كمي و كيفي برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز و ارائه گزارش‌هاي مستمر ادواري از روند تحقق و موانع و مشكلات آنها.
34- تهيه گزارش‌هاي نظارتي سالانه و ادواري برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي.
35- تهيه گزارش‌هاي تحليلي از وضعيت بخش.

هـ- ساير وظايف:
36- اظهارنظر درخصوص لوايح، پيش‌نويس‌هاي مصوبات دولت و طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان مجلس.
37- پشتيباني كارشناسي شوراهايي كه سازمان نقش دبيرخانه‌اي با عضويت آنها را عهده‌دار است.
38- ارتباط موثر با تشكل‌هاي تخصصي، صنفي و حرفه‌اي فراگير، دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات پژوهشي و انديشمندان مرتبط با بخش و استفاده از ظرفيت‌هاي آنان.
39- مشاركت در تدوين ضوابط ملي آمايش سرزمين و راهبري برنامه‌هاي بخشي در قالب اقتضاعات و مزيت‌هاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين و پايش و ارزيابي برنامه‌ها با امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين.
40- راهبري تهيه و تدوين گزارش توسعه انساني و اهداف توسعه هزاره در بخش مربوطه با همكاري مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل.
41- همكاري با سازمان اداري استخدامي كشور بمنظور تطابق و هماهنگي امور تشكيلاتي، جذب و استخدام نيروي انساني با برنامه‌ها و بودجه دستگاه‌هاي مرتبط.Powered by Tetis PORTAL