شرح وظايف

 شرح وظايف معاونت امور علمي و فرهنگي و اجتماعي 

1. مشاركت در طراحي و استقرار نظام برنامه‌ريزي كشور و راهبري برنامه‌ريزي توسعه امور مربوط به آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، تحقيقات و فناوري، فرهنگ، گردشگري و ورزش.،سلامت و رفاه اجتماعي و امورعمومي ، قضايي، دفاعي و امنيتي
2. راهبري و هماهنگي امور بخش هاي مربوط در زمينه تدوين چشم‌انداز، برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت توسعه بخشي با رعايت ضوابط بالادستي و مستندسازي آنها.
3. تهيه، تنظيم و تدوين برنامه‌هاي توسعه امور مربوط در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستي در چارچوب نظام برنامه‌ريزي.
4. راهبري و هماهنگي بين بخشي مربوطه، ملي ـ استاني و منطقه‌اي (توسعه پايدار و متوازن) و مشاركت در تلفيق برنامه‌هاي توسعه امور مربوط.
5. بررسي، تهيه و تدوين اهداف، الگوها، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها، راهبردها و شاخص‌هاي ارزيابي توسعه امور مربوط با تأكيد بر تحقق اهداف اسناد بالادستي.
6. بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه تأمين مالي، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، ارتقاء بهره‌وري و رقابت‌پذيري، بهبود محيط كسب و كار، روش‌هاي كارآمد خصوصي سازي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي (افزودن اهم مصاديق خاص بخشي حسب مورد).
7. آسيب‌شناسي، رصد، پايش و تحليل روند توسعه امور بخش مربوط بمنظور تحول بنيادين در راهبري توسعه كشور.
8. مشاركت در تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مواد قانوني برنامه‌هاي توسعه امور مربوط با هماهنگي و همكاري مراجع ذيربط.
9. مشاركت در تهيه و تدوين بخشنامه بودجه، دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظر بر تهيه و تنظيم برنامه و بودجه‌هاي سالانه.
10. راهبري و هماهنگي تهيه برنامه و بودجه سالانه بخش‌ها و دستگاه‌ها، شامل منابع بودجه و مصارف هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، و شركت‌هاي دولتي ذيربط و تنظيم و تلفيق آنها مطابق با سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و ضوابط ابلاغي.
11. هماهنگي، راهبري و مشاركت در فعاليت‌هاي مرتبط با اجراي بودجه سالانه كشور (ضوابط اجرايي، ابلاغ، تخصيص، مبادله موافقتنامه‌ها و ...) و تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و احكام بودجه سالانه.
12. مشاركت در تهيه و تدوين سياست‌ها و ضوابط تخصيص اعتبارات و اقدام به تخصيص سهميه‌هاي اعلامي به مصارف هزينه‌اي، سرمايه‌اي، مالي در چارچوب سياست‌ها و ضوابط مذكور.
13. مشاركت در تهيه و اظهارنظر درخصوص لوايح و موضوعات مطروحه در هيأت دولت و ساير مراجع تصميم‌گيري و اظهارنظر پيرامون طرح‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حوزه امور مربوط.
14. نظارت بر عمليات طرح‌ها و پروژه‌ها و فعاليت‌ها در بودجه‌هاي سالانه در دستگاه‌هاي اجرايي مربوط.
15. نظارت بر تحقق اهداف، نتايج و دستاوردهاي برنامه‌هاي توسعه بخش‌هاي مربوط.
16. تهيه و تدوين گزارش‌هاي ادواري اقتصادي و نظارتي درخصوص تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه در امور مربوط و مشاركت در تلفيق آنها.
17. شركت در مجامع عمومي، شوراها و هيأت‌هاي امناء و كميسيون‌هاي مربوط (حسب اعطاي نمايندگي از جانب رياست سازمان).
18. راهبري، هماهنگي و انجام مطالعات، بررسي‌ها و تجزيه و تحليل وضعيت بخش‌هاي مرتبط براي ارائه و بكارگيري در برنامه‌ها و سياست‌ها.
19. بررسي و اظهارنظر تخصصي پيرامون طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و پروژه‌هاي جديد و افزايش احجام و اهداف كمي طر‌هاي موجود مستند به ماده (23) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به دبيرخانه ذيربط.
20. بررسي و اظهارنظر تخصصي پيرامون سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي ذيربط از محل منابع داخلي، مجوز تأمين منابع مالي خارجي و مجوزهاي ترك تشريفات مناقصه و ساير الزامات قانوني به اموراقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد.
21. مشاركت در تدوين ضوابط ملي آمايش سرزمين و راهبري برنامه‌هاي بخشي در قالب اقتضائات مزيت‌هاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين.
22. همكاري با سازمان اداري استخدامي كشور بمنظور تطابق و هماهنگي امور تشكيلاتي ، جذب واستخدام نيروي انساني با برنامه ها و بودجه دستگاه هاي مرتبط.

23. ارتباط مؤثر و هم‌انديشي با تشكل‌هاي تخصصي،‌ صنفي و حرفه‌اي فراگير، دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات پژوهشي و انديشمندان مرتبط با امور.


Powered by Tetis PORTAL